Notice of Ballot Position Drawing


NOTICE OF BALLOT POSITION DRAWING

AVISO DE SORTEO PARA LA POSICIÓN EN LA BOLETA ELECTORAL

THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÚT THĂM CHỌN ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU

Candidates for May 04, 2019 City Elections to Participate in Drawing for Position on the Ballot on

Friday, February 22, 2019 at 4:30 p.m. at:

Candidatos para las elecciones de la Ciudad del 4 de mayo de 2019 para participar en un sorteo para la posición en la boleta electoral el día viernes 22 de febrero de 2019 a las 4:30 p.m. en:

Các ứng cử viên của cuộc bầu cử thành phố diễn ra vào ngày 04 tháng 5 năm 2019 sẽ tham gia cuộc rút thăm chọn địa điểm bỏ phiếu vào lúc 4:30 chiều, Thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại

CITY OF BLUE MOUND

CITY COUNCIL CHAMBERS

301 S BLUE MOUND ROAD

BLUE MOUND, TEXAS 76131

CIUDAD DE BLUE MOUND

CÁMARAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD

301 S BLUE MOUND ROAD

BLUE MOUND, TEXAS 76131

THÀNH PHỐ BLUE MOUND

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ

301 S BLUE MOUND ROAD

BLUE MOUND, TEXAS 76131

I hereby certify that the above notice was posted on City Hall Bulletin Board Friday, February 15, 2019 by 4:30 P.M.

Por la presente certifico que el aviso que antecede se publicó en el tablón de anuncios del Municipio el viernes 15 de febrero de 2019 a las 4:30 p.m.

Tôi xin xác nhận rằng thông báo trên đã được đăng trên Bảng tin của Tòa thị chính vào lúc 4:30 chiều, Thứ Sáu ngày 15 tháng 2 năm 2019.

___________________________________

Kathryn Nour, TRMC - City Secretary

Kathryn Nour, TRMC - Secretaria de la Ciudad

Kathryn Nour, TRMC – Thư ký thành phố

This facility is wheel chair accessible and accessible parking space is Available. Request for accommodations or interpretive services must be made 48 hours prior to this meeting. Please contact the City Secretary’s Office 817-232-0663 for further assistance.

Esta instalación tiene accesos para sillas de ruedas y hay disponibilidad de espacio de estacionamiento accesible. Las adaptaciones o servicios de interpretación se deben solicitar 48 horas antes de esta reunión. Comuníquese con la Oficina de la Secretaria de la Ciudad al 817-232-0663 para obtener más ayuda.

Địa điểm này là nơi xe lăn có thể vào được và nó cũng có sẵn không gian để mọi người có thể đậu xe. Mọi yêu cầu về chỗ ở hoặc dịch vụ phiên dịch phải được thực hiện 48 giờ trước khi cuộc họp này diễn ra. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Văn phòng Thư ký Thành phố theo số máy 817-232-0663.

Recent Posts
Archive