Notice & Order of Election


NOTICE AND ORDER OF GENERAL ELECTION

AVISO Y ORDEN DE ELECCIONES GENERALES

THÔNG BÁO VÀ TRÌNH TỰ TỔNG TUYỂN CỬ

Notice is hereby given that a General Election is ordered to be held on May 04, 2019, in the City of Blue Mound for the purpose of electing:

Mediante el presente documento se notifica que se ordena que se lleven a cabo Elecciones Generales el día 4 de mayo de 2019 en la Ciudad de Blue Mound con el fin de elegir:

Cuộc Tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 04 tháng 5 năm 2019, tại Thành phố Blue Mound nhằm mục đích bầu chọn:

Mayor (2 year term) Council Place # 1 (2 year term)

Alcalde (Período de dos años) Lugar de Consejo # 1 (Período de dos años)

Thị trưởng (nhiệm kỳ 2 năm) Hội đồng 1 (nhiệm kỳ 2 năm)

Council Place # 2 (2 year term) Council Place # 3 (2 year term)

Lugar de Consejo # 2 (Período de dos años) Lugar de Consejo # 3 (Período de dos años)

Hội đồng 2 (nhiệm kỳ 2 năm Hội đồng 3 (nhiệm kỳ 2 năm)

Council Place # 4 (2 year term) Council Place # 5 (2 year term)

Lugar de Consejo # 4 (Período de dos años) Lugar de Consejo # 5 (Período de dos años)

Hội đồng 4 (nhiệm kỳ 2 năm) Hội đồng 5 (nhiệm kỳ 2 năm)

To the registered voters of the City of Blue Mound, Texas:

A los votantes registrados de la Ciudad de Blue Mound, Texas:

Kính gửi các cử tri đã ghi danh bỏ phiếu của Thành phố Blue Mound, Texas:

Notice is hereby given that the polling places listed below will be open from 7:00 a.m. to 7:00 p.m., May 4, 2019, for voting in a general election at which time the voters will elect persons to fill the offices of Mayor, City Council Place 1, Place 2, Place 3, Place 4 and Place 5.

Mediante el presente documento se notifica que los centros electorales enumerados a continuación estarán abiertos desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. el 4 de mayo de 2019 para votar en las Elecciones Generales, en las cuales los votantes elegirán al alcalde y a los miembros del Consejo Municipal (lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4 y lugar 5).

Chúng tôi xin thông báo rằng các địa điểm bỏ phiếu được liệt kê dưới đây sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, ngày 4 tháng 5 năm 2019, để các cử chi có thể tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử nhằm bầu ra những người sẽ đảm nhận vị trí Thị trưởng và Vị trí số 1, Vị trí số 2, Vị trí số 3, Vị trí số 4 và Vị trí số 5 của Hội đồng Thành phố.

Blue Mound – City Council Chamber

Blue Mound – Cámara del Consejo Municipal de la Ciudad

Blue Mound - Văn phòng Hội đồng thành phố

301 S. Blue Mound Road

Blue Mound, TX 76131

Early voting BY PERSONAL APPEARANCE DAYS AND HOURS

DÍAS Y HORARIOS DE VOTACIÓN TEMPRANA EN PERSONA

NGÀY VÀ GIỜ BỎ PHIẾU SỚM BẰNG CÁCH ĐÍCH THÂN ĐẾN BỎ PHIẾU

April 22 – 26 Monday – Friday 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

22 al 26 de abril De lunes a viernes De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

22 – 26/4 Thứ 2 – Thứ 6 8 giờ sáng – 5 giờ chiều

April 27 Saturday 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

27 de abril Sábado De 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

27/4 Thứ 7 7 giờ sáng – 7 giờ tối

April 28 Sunday 11:00 a.m. – 4:00 p.m.

28 de abril Domingo De 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

28/4 Chủ nhật 11 giờ sáng – 4 giờ chiều

April 29 – 30 Monday – Tuesday 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

29 y 30 de abril Lunes y martes De 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

29 – 30/4 Thứ 2 – Thứ 3 7 giờ sáng – 7 giờ tối

MAIN EARLY VOTING SITE

LUGAR PRINICIPAL DE VOTACION TEMPRANA

CÁC ĐỊA ĐIỂM CHÍNH TỔ CHỨC BỎ PHIẾU SỚM

*Tarrant County Election Center Eagle Mountain Saginaw ISD Administration

*Centro electoral del Condado de Tarrant Administración del Distrito Escolar Independiente de Eagle

*Trung tâm bầu cử quận Tarrant Mountain Saginaw

2700 Premier Street Khu hành chính học khu độc lập Eagle Mountain Saginaw

Fort Worth, TX 76111 Building 6 - Training Room

Edificio 6- Sala de entrenamiento

Tòa nhà 6 - Phòng đào tạo

1200 Old Decatur Rd

Saginaw, TX 76179

*Emergency and Limited ballots available at this location only.

*Las boletas limitadas y de emergencia sólo están disponibles en esta ubicación.

*Các lá phiếu khẩn cấp và hạn chế chỉ có sẵn tại địa điểm này.

FOR MORE INFORMATION, LOCATIONS AND TIMES CALL TARRANT COUNTY ELECTIONS

ADMINISTRATION: 817-831-8683 OR VISIT OUR WEBSITE AT: www.tarrantcounty.com/elections

PARA MAYOR INFORMACION, LUGARES Y HORARIOS DE VOTACIÓN LLAME A LA ADMINISTRACIÓN DE ELECCIONES DEL CONDADO DE TARRANT AL 817-831-8683 O VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.tarrantcounty.com/elections

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN, VUI LÒNG GỌI ĐIỆN TỚI VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH BẦU CỬ QUẬN TARRANT THEO SỐ: 817-831-8683 HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TẠI: www.tarrantcounty.com/elections

Beginning on: Monday, January 1, 2019

and ending on: Tuesday, April 23, 2019

A partir del lunes 1º de enero de 2019

y hasta el martes 23 de abril de 2019.

Thời gian bắt đầu: Thứ 2, ngày 1/1/2019

Thời gian kết thúc: Thứ 3, ngày 23/4/2019

Applications for ballot by mail shall be mailed to: Early Voting Coordinator

Las solicitudes de boletas de votación temprana por Coordinadora de Votación Temprana

correo deberán enviarse a: Điều phối viên bỏ phiếu sớm

Các đơn xin bỏ phiếu qua thư vui lòng gửi đến: P O Box 961011

Ft. Worth, TX 76161-0011

P O Hộp 961011

Ft. Đáng giá, TX 76161-0011

Applications for ballots by mail must be received no later than the close of business on: Tuesday, April 23, 2019

Las solicitudes para boletas de votación temprana por correo se recibirán hasta el día Martes 23 de Abril de 2019 al cierre del horario comercial.

Các đơn xin bỏ phiếu qua thư phải được nhận trước khi kết thúc giờ làm việc chính thức vào: Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019

Passed and approved by the City Council on the 20th day of February, 2019.

Resolución adoptada y aprobada por el Consejo Municipal el día 20 de Febrero de 2019.

Được Hội đồng thành phố thông qua và phê duyệt vào ngày 20 tháng 2 năm 2019.

_________________________________

Kathryn Nour, TRMC

City Secretary of Blue Mound

Secretaria de la Ciudad de Blue Mound

Thư ký thành phố Blue Mound

Recent Posts